Logo

Změna pro Prahu 12

Volební program Změny pro Prahu 12 pro období 2018-2022


Zvýšíme atraktivitu naší obce

Dvanáctka bez bariér, dvanáctka pro všechny.


Vážení občané Prahy 12, milí sousedé,

představujeme Vám náš program pro Prahu 12. Vycházeli jsme z vlastních zkušeností, zkušeností místních patriotů a z přání a podnětů, které jste nám sdělili. Je z něj zřejmé, kde naši kandidáti vidí potřeby a cíle pro dobrou budoucnost Prahy 12.
Máme společný cíl. Chceme město, které bude mít dostatek chráněných zelených ploch poskytující prostor pro volný čas našich obyvatel, město, kde se nezastavil čas a rozvijí se infrastruktura včetně bydlení a občanské vybavenosti za přesně domluvených podmínek ku prospěchu celé Prahy 12, kde se lidé mohou bavit na březích Vltavy nebo v četných sportovištích, kde lidé budou mít kde parkovat své automobily a kde se nebudou bát o svou bezpečnost, které bude vhodně napojeno na Pražský okruh a kde bude dostatek kapacit v jeslích, školkách i školách, kde bude dostupná kvalitní zdravotnická a jiná veřejná péče, městská část, jejíž radnice bude otevřená všem občanům a přístupná jejich přání a stížnostem. Pojďte společně s námi tuto vizi kvalitnějšího života v Praze 12 uskutečnit.
Budeme tvrdě pracovat v zájmu Prahy 12 jako celku a do veřejného dění zapojovat maximální množství občanů.Samospráva slouží všem občanům Prahy 12

Změna se bude zapojovat do konkrétních opatření směřujících k naplnění přístupu „otevřené radnice“. Zasadíme se o větší podíl a vliv občanů na dění v obci a na radnici. Princip „otevřené radnice“ zahrnuje včasnou prezentaci závažných záměrů a projektů, jež budou občanům představeny při veřejných setkáních a na webu městské části a sociálních sítích. Nedopustíme, aby radnice rozhodovala za zavřenými dveřmi a přehlížela OBČANA. Ještě více zprůhledníme výběrová řízení a zajistíme rovný, transparentní přístup k veřejným zakázkám městské části. Důležité je, aby občanům byly přístupné úplné, pravdivé, kvalitní a hodnotné informace například v Novinách Prahy 12.


Regulace územního rozvoje a doprava, která pomáhá, ale neobtěžuje

Chceme dostat územní rozvoj naší městské části pod kontrolu. Územní rozvoj budeme plánovat vždy s úctou k životnímu prostředí a s ohledem na demografický vývoj a potřeby našich obyvatel. Důsledně se budeme zasazovat o účelné doplnění občanské vybavenosti a infrastruktury.
Budeme podporovat přeměnu oblasti soutoku Vltavy a Berounky v zelenou zónu určenou pro odpočinek a volnočasové aktivity, aby tak zde postupně vznikl první příměstský park v Praze.
Při schvalování Metropolitního plánu Prahy budeme důsledně prosazovat oprávněné zájmy obyvatel stávajících sídlišť a obytných ploch. Trváme na jasné koncepci územní výstavby a stanovení jednoznačných pravidel pro investory a developery. V této souvislosti budeme vyžadovat, aby novou výstavbu doplňovala také výstavba potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti.
Intenzivně budeme pokračovat v řešení připojení splaškové kanalizace v Komořanech, Točné a Cholupicích. Pro řešení akutního nedostatku parkovacích míst navrhujeme vytvoření koncepce parkování v klidu pro celou Prahu 12. Dále se budeme důsledně zasazovat na MHMP o vybudování dostatečného počtu záchytných parkovišť P+R.
Nezapomeneme na obnovu a údržbu chodníků a rozpadajících se schodišť.
Budeme požadovat revitalizaci lesa a luk.


Uvidíte nám pod ruce

S výhledem do budoucna budeme zodpovědně přistupovat k sestavování plánu hospodaření v období 2018-2022.
Hospodaření s majetkem ve smyslu dobrého hospodáře nám ukládají zákony ČR.
Zodpovědně posoudíme možnosti dalšího prodeje obecního majetku s přihlédnutím ke všem faktorům, které s touto problematikou souvisí (technický stav, výnos z nájmu, investice, provozní náklady apod.). S majetkem městské části budeme hospodařit s ohledem na jeho efektivní využití ale i střednědobé či dlouhodobé potřeby obyvatel Prahy 12. Nechceme obecní majetek zbytečně rozprodávat. Uvažujeme strategicky a koncepčně, proto také vypracujeme střednědobou koncepci dalšího nakládání s majetkem městské části Prahy 12.
Dále považujeme za důležité získání prostředků z EU fondů pro rozvoj aktivit na Praze 12. Podporujeme také možnosti financování prostřednictvím PPP* projektů, které jsou realizovány na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru například.

Pozn: * Public-PrivatePartnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru např. Tepelná izolace budov, která je dodatečně splácena z úspor.


Podpora podnikání

Rozvoj podnikání vnímáme jako velmi důležitý prvek pro rozvoje obce. Budeme usilovat o maximální rozvoj malého a středního podnikání v Praze 12. Zasadíme se o zlepšení vztahů s podnikateli Prahy 12 a zapojíme je do společných projektů s radnicí. Budeme podporovat vznik podnikatelských inkubátorů. Uspořádáme besedy pro veřejnost a zapojíme nově vznikající podniky do jednání s dalšími firmami například do debaty mezi většími firmami a bezprostředním okolím nebo představíme příběhy úspěšných místních podnikatelů.


Zdravotnictví a sociální služby

Praze 12 citelně chybí plán, jak postupovat do budoucna v oblasti sociální, sociálních služeb, podpoře rodiny a seniorů,proto je potřeba nastavit středně dobé i dlouhodobé cíle. Chceme, aby Praha 12 disponovala dostatečným počtem a kapacitou finančně dostupných služeb pro seniory (domovů pro seniory, domů s chráněnými byty, domů s pečovatelskou službou a denních stacionářů pro seniory). Podpoříme projekty typu Aktivní senior s využitím grantového financovaní z fondů EU, např. vybudování 2 nových sportovišť pro seniory, kde mohou cvičit všichni. Do plánu chceme zahrnout i minimalizování dopadu problému bezdomovectví a to průběžně a plošně, nikoliv pouze nárazově v dobách s extrémními vlivy počasí. Návrh koncepce bude také obsahovat odbornou pomoc rodinám, které v domácím prostředí pečují o těžce nemocné a umírající. Zlepšíme informovanost obyvatel o fungování regionálního systému zdravotní péče.
Podpoříme zachování stávající sítě zdravotních zařízení v městské části, a to především primárních lékařských služeb poskytovaných ve stávající Poliklinice Modřany a budeme podporovat vznik dalších potřebných ordinací.
Podpoříme pomoc rodinám a lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti.


Dobrá škola je podmínkou dobré budoucnosti

Proto budeme soustavně dbát na zkvalitňování školských zařízení a zlepšení podmínek veřejného školství ve všech stupních vzdělávání.
Vytváření dobrých materiálně technických podmínek na našich základních a mateřských školách, s podporou profesního růstu pedagogických pracovníků, dostatkem sportovišť a podporou dalších smysluplných aktivit při využívání volného času dětí a mládeže, je dalším cílem rozvoje školství v Praze 12.
Zasadíme se o rozšíření nabídky předškolních zařízení; otevřeme minimálně jednu novou mateřskou školu, navýšíme počet míst v mateřských školách, vybudování objektu pro umístění programu Montessori.
Podpoříme kulturní a sportovní aktivity základních škol nejen jako součásti kulturní a společenské výchovy, ale rovněž jako prevenci a omezování vlivu negativních jevů (drogy, vandalismus, apod.). Podpoříme rozšíření zájmových kroužků nejen na zdejších školách. Budeme usilovat o možnosti využívání školních sportovišť mimo školní dobu pro širokou veřejnost s jednoznačnou preferencí účasti mládeže.
Podpoříme systematickou modernizaci učeben PC a dalších odborných učeben.
Důležitá je také integrace handicapovaných dětí a žáků.


Zlepšíme bezpečnost pro občany

Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležité je pro běžného občana pocit bezpečí, vědomí, že si může dojít bez obav na zastávku MHD, že večer dorazí bezpečně domů nebo že s rodinou může v klidu relaxovat třeba u Vltavy. Městská Policie musí dbát na potírání protiprávních či kriminálních trestních činů. Podporujeme rozvoj MKS (městský kamerový systém), ale jen do míst kde to neomezuje osobní svobodu občanů. Nalezneme finanční podporu vybavení škol pasivním zabezpečením a budeme garantovat jeho dohled v součinnosti s Městskou policií. Důsledně chceme využívat poznatky městské policie, občanských sdružení a občanů a na jejich základě přijímat opatření, jež by zlepšila pořádek a bezpečnost v městské části. Městská část podpoří preventivně výchovné akce městské policie, Policie ČR, hasičů a zdravotnických záchranářů.


Kultura, sport a volný čas

Změna bude usilovat o udržení a rozvoj historických tradic a kulturních hodnot, zaměřených na co nejširší skupiny obyvatel městské části. Fandíme spolkovému životu. Podpoříme aktivity klubů, spolků, občanských a zájmových sdružení, jež nabízejí finančně dostupné využití volného času pro mládež. Podpoříme výstavbu nových komunitních center, hřišť s herními prvky i pro teenagery, nejen pro malé děti.
Budeme dbát na udržování kulturních památek MČ Praha 12, pokud možno i s využitím grantů. Budeme pokračovat v zajištění úpravy pro bezbariérový přístup v Modřanském biografu.
Podpoříme výstavbu sportovních zařízení i v okrajových částech, úpravu vltavských břehů pro jejich rekreační využití. Budoucností naší Prahy 12 jsou také projekty cyklistické dopravy.
V oblasti sportu a volnočasových aktivit Změna pomůže sportovcům s propagací v městské části Prahy 12 tak, aby mladí lidé, rodiny s dětmi i další naši spoluobčané mohli sportovat v rámci svého volna a to i v okrajových částech Prahy 12. Pomůžeme sportovním klubům s přípravou podkladů pro výběrová řízení na získání grantu na podporu sportování.


Oblast životního prostředí

Zlepšíme životní podmínky a životní prostředí, např. opatřeními k omezení hluku z Městského okruhu ve spolupráci se Středočeským krajem Budeme důsledně dbát na ochranu a revitalizaci stávajících zelených ploch a podporovat vznik nové zeleně. Budeme chránit přírodní chráněná území Prahy 12. Budeme bránit neuvážené zástavbě a jsme proti živelnému zahušťování sídlišť. Chceme hájit zelené plochy a parky a zachovávat jejich veřejně prospěšný účel. Zasadíme se o budování nádrží pro sběr dešťové vody pro hospodaření s vodou např. při období sucha.
Prosadíme fontánu v parku před Modřanským biografem, nejen jako estetický prvek, ale také jako pomoc při extrémních teplotách Podpoříme prodloužení stávajících tramvajových tratí, které zlepší dopravní obslužnost.
Budeme důsledně provádět preventivní opatření k zamezení dalších černých skládek včetně udělování sankcí a likvidovat již vzniklé černé skládky. Budeme usilovat o vylepšení provozu sběrného dvora Prahy 12. Budeme prosazovat zřízení většího počtu trvale provozovaných sběrných míst pro odkládání velkoobjemového, nebezpečného i tříděného odpadu v takových místech, kde budou snadno dostupné a nebudou hyzdit veřejná prostranství. Pomocí grantových prostředků a ve spolupráci se školami a neziskovým sektorem podpoříme ekologickou osvětu a nadále budeme podporovat občanské aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí v Praze 12.
Oblast dopravy a dopravních staveb klade důraz na podporu hromadné, pěší a cyklistické dopravy.


Úspěšné projekty v minulém volebním období


KDYŽ ZMĚNA, TAK K LEPŠÍMU
Aktuální informace najdete na našem Facebooku: www.facebook.com/zmenapraha12